II. mistrovstv� Evropy v po��rn�m sportu hasi�� a z�chran���
II. mistrovstv� Evropy v po��rn�m sportu hasi�� a z�chran���


Přehled disciplín v požárním sportu

9. 12. 2008

Běh na 100m s překážkami

Délka dráhy (start-cíl) je 100 m. Ve vzdálenosti 23 m od startu je umístěna uprostřed dráhy překážka 2 metry vysoká. Za touto překážkou si závodník umístí dvě hadice C - odpovídající platným pravidlům. Deset metrů za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny. Vlastní kladina je dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m. Ve vzdálenosti 25 m před cílem je vyznačeno místo pro umístění rozdělovače.

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čárou do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojku napojí na rozdělovač, druhou připojí proudnici a proběhne cílem.

Výstup do 4. podlaží cvičné věže

Konstrukce čtyřpodlažní cvičné věže je tvořena kovovými profily obloženými z přední strany prkny, ve kterých jsou ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží umístěna okna s parapety. Hmotnost hákového žebříku musí být nejméně 8,5 kg. Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou.

Na startu, který je vzdálen od stěny cvičné věže 32,25 m soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení ve startovacích blocích. Po odstartování doběhne se žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, dosedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 3. podlaží, vystoupí po něm, dosedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 4. podlaží a vystoupí po něm. Pokus je ukončen, dotkne-li se soutěžící podlahy ve 4. podlaží cvičné věže.

Štafeta 4 x 100m s překážkami

Štafeta se běží minimálně ve dvou drahách současně, každá dráha je rozdělena do čtyř samostatných úseků. Na prvním úseku je umístěn ve vzdálenosti 30 m od startu "domeček". Na druhém úseku je umístěna překážka 2 metry vysoká. Na třetím úseku umístí závodník dvě svinuté hadice C. Ve vzdálenosti 10 m za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny a ve vzdálenosti 255 m od startu si závodník umístí rozdělovač. Na čtvrtém úseku je umístěn ruční hasicí přístroj a nádrž s hořlavou kapalinou.

Soutěžící na prvním úseku je vyzbrojen proudnicí (štafetový kolík) a na překonání domečku žebříkem. Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Upadne-li proudnice na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává.

Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku a předá proudnici v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku.

Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím.

Požární útok

Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu. Soutěží sedm členů družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu požární stříkačku, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic a sací koš. Kromě savic nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny 2 x 2 metry. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 90 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání.

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země.

Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (á 10 litrů). Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu.